கிளப் துணை நிரல்

Benefits of special club prices

Fully automatic, Get always a discount

Always a better price

Each member of an affiliated club automatically benefits from a reduction for each analysis performed in the laboratory. A reduction is applied from the first analysis.

More analyses More discount

The reductions will be all the more advantageous as the club will carry out a large number of analyzes per year.

No commitment

The affiliation of the club does not involve any commitment (no duration of affiliation, no minimum number of analysis per year, no exclusivity towards the laboratory etc).

Fully Automatic

The reduction is done automatically (no club code to enter etc)

Club discount

From 0 analysis : -0.50
From 31 analyzes : -0.80
From 101 analyzes : -1.00
From 501 analyzes : -2.00

The following DNA tests are not compatible with the club discount:

PDD by serology (Proventricular dilatation disease)
பறவை வளர்ப்பு

From 0 analysis : -2.00
From 31 analyzes : -3.00
From 101 analyzes : -6.00
From 501 analyzes : -10.00

The following DNA tests are not compatible with the club discount:


Horse Genetic Identification
Horse Genetic Identification + one parentage
Horse Genetic Identification + two parentages
Horse Parentage

சிறந்த தரம்

உங்கள் DNA பரிசோதனைகள் அனைத்தும் சான்றளிக்கப்பட்ட

வேகமான முடிவு

டி. என். ஏ. படிப்பதற்கு சமீபத்திய வழிமுறைகள்

சிறந்த விலை

அளவு, பல பகுப்பாய்வுகள், கிளப்கள்

உலகம் முழுவதும்

117 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள்