மற்ற

மற்ற டி.என்.ஏ சோதனைகள்
வடிகட்டிகளைக் காண்பி
உங்கள் டி.என்.ஏ சோதனையில் சேர்க்கப்படக்கூடிய சில விருப்பங்கள் கீழே உள்ளன.

Showing all 7 results

வடிகட்டிகளைக் காண்பி

Showing all 7 results

" ★★★★★chappard patrice
Je suis très satisfait, résultats rapides, un tres bon suivi de commande ,laboratoire sérieux je vous le recommande!...
" ★★★★★Patry David
Très bien et très rapide pour avoir les résultats des test...
" ★★★★★Tirel Annie
Sérieux et résultats rapides Merci...