மற்ற

மற்ற டி.என்.ஏ சோதனைகள்
வடிகட்டிகளைக் காண்பி
உங்கள் டி.என்.ஏ சோதனையில் சேர்க்கப்படக்கூடிய சில விருப்பங்கள் கீழே உள்ளன.

Showing all 7 results

வடிகட்டிகளைக் காண்பி

Showing all 7 results

" ★★★★★Guili Olga - France
Je passais par 1 labo en espagne.. 15 plumes et toujours impossible d'avoir le résultat du sexage d'une perruche..4 semaines d'attente... Et puis ras le bol, j'ai essayé Genimal : envoi de 3 plumes mercredi dernier, le résultat du test génétique est tombé il y a 10 mn! Merci Genimal ! Je passerai par vous dorénavant....
" ★★★★★Blanquart Pascal
Très sérieux et très rapide...
" ★★★★☆Bennacer Rachid - France
Rapide et efficace...