కొత్త వెబ్ సైట్

కొత్త వెబ్ సైట్

A completely new design more modern and more intuitive

Genimal has completely rebuild its website. You will find a more modern design and a more intuitive process. The website is fully compatible with computer, tablet or phone.

A simpler processing of your order

Register your animals, download you collection kits, download your sampling certificates and track your analysis in the same place.
register your animal
new shop

A new shop to find the required test faster

The new shop includes new features like the possibility to filter DNA tests by breed, by type of disease, by price.

More article and more information

New articles are written regularly on DNA tests, on laboratory protocols and on animals in general.

more article
Leave a Reply
ఉత్తమ నాణ్యత

మీ DNA పరీక్షలన్నీ సర్టిఫైడ్

వేగవంతమైన ఫలితం

DNA అధ్యయనం యొక్క తాజా పద్ధతులు

ఉత్తమ ధర

పరిమాణం, పలు విశ్లేషణలను, క్లబ్బులు

ప్రపంచమంతా

117 కంటే ఎక్కువ భాషలు

సైట్ మ్యాప్