Sivi foʻou ʻo e DNA: LEMP ʻi he Leonberger

LEMP Leukoencephalomyelopathy

LEMP Leukoencephalomyelopathy ʻi he Leonberger

LEMP ko ha mahaki neurodegenerative ʻoku ne uesia ʻa e Leonberger tupu. ʻOku tupu ʻa e pathology ko ʻeni mei he fakaʻauha mamalie ʻo e myelin ʻaiʻanga ʻoku ne ʻatakaiʻi ʻa e ngaahi selo ʻo e neave. ʻOku faingataʻa ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻoku fakatokangaʻi ʻi he ngaʻunu, mo e ngaahi palopalema ʻo e ngaungaue. ʻI ha tuʻunga maʻolunga, mahalo he ʻikai lava ke tuʻu hake ʻa e fanga kulii.

ʻOku mau fiefia ke tokonaki DNA foʻou ko ʻeni ngaahi sivi ʻoku ne fakakakato ʻa e penolo ʻo e mahaki tukufakaholo ʻi he Leonberger mo e LPN1 pea mo LPN2 Ngaahi sivi ki he DNA.

Tuku mai ha Tali
'Ulungaanga lelei taha

Kuo fakamo'oni'i kotoa ho'o ngaahi sivi'i 'o e DNA

Ola vave ange

Ko e ngaahi founga fakamuimuitaha 'o hono ako 'o e DNA

Mahuʻinga taha

Lahi, pehe, kalapu

'I mamani kotoa

Laka hake he lea fakafonua 'e 117

Sitemap