PRA-b – Bengal tiến bộ Retinal teo

54, 90

This test is specific to the Bengal cat

Bài kiểm tra quay vòng : 7-15 ngày
Giống : Bengal
Mẫu : Buccal swab

Rõ ràng
MÃ SẢN PHẨM: pra-b-bengal-progressive-retinal-atrophy Thể loại:
N/N : Normal, no copy of the PRA-b mutation. N/PRA-b : Normal, one copy of the PRA-b mutation. PRA-b/PRA-b : 2 copies of the PRA-b mutation, the cat may develop this disease.

PRA-b – Bengal Progressive Retinal Atrophy symptoms

The symptoms of PRA begin to occur in the kitten at the age of 2 months. Generally, the majority of cats become blind at 2 years old. The first signs are a difficulty to move in the dark.

New PRA-b DNA test

Initially, a test had been developed on a first genetic variant. The analysis of many Bengal cat has revealed another mutation that, to date, seems perfectly linked to the PRA-b. This new mutation is tested.

The sample accepted for this test is : tăm bông.

Giống có sẵn cho các thử nghiệm: PRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy


Các giống sau đây được công nhận:
  • Bengal

Hiểu kết quả kiểm tra: PRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy


N/N : Normal, no copy of the PRA-b mutation. N/PRA-b : Normal, one copy of the PRA-b mutation. PRA-b/PRA-b : 2 copies of the PRA-b mutation, the cat may develop this disease.
Tên kiểm tra: PRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy
Di truyền lặn NST thường (biết thêm thông tin)
Kết quả thử nghiệmPRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy trạng thái )Tình trạng sức khỏe
N/NNo copy of the PRA-b mutationĐộng vật là bình thường (rõ ràng)
N/PRA-b1 copy of the PRA-b mutationĐộng vật là bình thường (rõ ràng)
PRA-b/PRA-b2 copies of the PRA-b mutationĐộng vật là, sẽ hoặc có thể bị ảnh hưởng

Bảng chéo của bài kiểm tra: PRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy


Mẹ N/NMẹ N/PRA-bMẹ PRA-b/PRA-b
Cha N/N100% N/N50% N/N
50% N/PRA-b
100% N/PRA-b
Cha N/PRA-b50% N/N
50% N/PRA-b
25% N/N
50% N/PRA-b
25% PRA-b/PRA-b
50% N/PRA-b
50% PRA-b/PRA-b
Cha PRA-b/PRA-b100% N/PRA-b50% N/PRA-b
50% PRA-b/PRA-b
100% PRA-b/PRA-b

Ví dụ chứng chỉ cho bài kiểm tra: PRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy

Nhấp vào giấy chứng nhận mẫu dưới đây để mở nó.

Giấy chứng nhận

Tham khảo

Ofri R, Reilly CM, Maggs DJ, Fitzgerald PG, Shilo-Benjamini Y, Good KL, Grahn
RA, Splawski DD, Lyons LA. Characterization of an early-onset, autosomal recessive, progressive retinal degeneration in Bengal cats. (2015) Investigative Ophthalmology & Visual Science Aug;56(9):5299-308. doi: 10.1167/iovs.15-16585. PubMed PMID: 26258614;PubMed Central PMCID: PMC4539567.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ đăng nhập vào khách hàng đã mua sản phẩm này có thể để lại đánh giá.