Chương trình liên kết câu lạc bộ

Benefits of special club prices

Fully automatic, Get always a discount

Always a better price

Each member of an affiliated club automatically benefits from a reduction for each analysis performed in the laboratory. A reduction is applied from the first analysis.

More analyses More discount

The reductions will be all the more advantageous as the club will carry out a large number of analyzes per year.

No commitment

The affiliation of the club does not involve any commitment (no duration of affiliation, no minimum number of analysis per year, no exclusivity towards the laboratory etc).

Fully Automatic

The reduction is done automatically (no club code to enter etc)

Contact us to affiliate your club

Club discount

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ