I received only one collection kit while I ordered several DNA tests. Why ?

Only one sample is required per animal even if you have requested to perform multiple DNA tests. Of course, the DNA tests ordered must require the same type of sample. Our shipping service makes the necessary arrangements for you to ship the necessary kits for each of your orders.

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web