What kind of sample should i send to the laboratory ?

The type of sample sent depends on the DNA test to be performed.
You can see the list of possible samples for each DNA test by going to the page of each DNA test.
Although several sample types are proposed, only one type of sample is required by DNA testing.

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web