Where can i order collection kits ?

The collection kits will be automatically shipped to you following your order of analyses on our shop. We ship your kits within 24 hours after your order.
For bird and horse DNA tests, we do not ship a collection kit. Indeed, you can easily use your own kits. You can access the sampling protocols in the menu : “Trợ giúp> How to collect samples?

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web