How to collect bird droppings?

Birds droppings are easy to collect

Bird droppings can only be used to detect intestinal parasitespigeon circovirus. Bird droppings are not suitable to detect chlamydiosis.

Collect bird droppings

Collect bird droppings. We need a dozen. It is important to collect fresh bird droppings. Then put them in a plastic bag like a freezer bag.

bird droppings zoom

Send us the samples

The samples must arrive quickly at the laboratory. As part of the tests on intestinal parasites, some parasites deteriorate very quickly over time so it is important that you send your samples with a delay committed.

bird droppings
Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web