Xét nghiệm DNA mới: LEMP ở Leonberger

LEMP Leukoencephalomyelopathy

LEMP Leukoencephalomyelopathy in the Leonberger

LEMP is a neurodegenerative disease that affects the Leonberger breed. This pathology is due to the gradual destruction of the myelin sheath that surrounds the nerve cells. The symptoms observed are difficulty in moving, movement disorders. At an advanced stage, dogs may be unable to stand up.

We are happy to provide this new DNA tests that completes the panel of genetic disease in the Leonberger with the LPN1LPN2 DNA tests.

Leave a Reply
Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web